Putovnica

 

Biometrijska putovnica

Biometrijska putovnica je javna isprava koja služi za neograničen broj putovanja u inozemstvo. Ona u svojoj strukturi sadrži elektronički „nosač“ podataka – čip, koji je skriven unutar putovnice i u kojem su pohranjeni biometrijski podaci nositelja putovnice.

Putovnicom se dokazuje identitet i hrvatsko državljanstvo.

KAD JE REPUBLIKA HRVATSKA UVELA BIOMETRIJSKU PUTOVNICU?

Od 30. lipnja 2009. godine građani kojima je istekao rok važenja putovnice mogli su u Policijskoj upravi zagrebačkoj u Zagrebu, u Petrinjskoj ulici 30, podnijeti zahtjev za biometrijskom putovnicom druge generacije.

U svim ostalim policijskim upravama i policijskim postajama koje obavljaju upravne poslove, nakon što su se osigurali tehnički preduvjeti, biometrijske putovnice druge generacije počele su se izdavati od 18. siječnja 2010. godine.

Od 03. kolovoza 2015.  godine u policijskim upravama i policijskim postajama te u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske izdaju se biometrijske putovnice treće generacije.

Biometrijske putovnice, kao i dosadašnje putovnice, imaju rok važenja pet ili deset godina, ovisno o godinama života podnositelja zahtjeva.

VAŽENJE "STARIH" PUTOVNICA

Izdavanje biometrijskih putovnica ne utječe na valjanost ranije izdanih (starih) putovnica. One se mogu koristiti do isteka njihova roka važenja.

GDJE SE PODNOSI ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PUTOVNICE

Zahtjev za izdavanje putovnice podnosi se osobno u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji koja ima upravne poslove, dakle referadu za izdavanje osobnih isprava, neovisno gdje građanin ima prijavljeno prebivalište.
Građaninu koji boravi u inozemstvu putovnicu može izdati i diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske.


Od 1. siječnja 2018. godine omogućeno je punoljetnim hrvatskim državljanima koji posjeduju elektroničku osobnu iskaznicu s identifikacijskim i potpisnim certifikatom, da predaju zahtjev za izdavanje putovnice u redovnom postupku kroz sustav e-Građani.

 

ROKOVI ZA IZDAVANJE PUTOVNICE

Zahtjev za izdavanje putovnice u redovnom postupku nadležno tijelo dužno je riješiti u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

U hitnim slučajevima (liječenje, bolest, smrt člana obitelji, neodgodiv službeni put) građanin može  zahtjev za izdavanje putovnice podnijeti u žurnom postupku.

Putovnica za koju je zahtjev za izdavanje podnesen u žurnom postupku u Policijskoj upravi zagrebačkoj, izdaje se u roku od 48 sati u navedenoj policijskoj upravi.

Putovnica za koju je zahtjev za izdavanje podnesen u žurnom postupku u drugim policijskim upravama ili u policijskim postajama koje su u sastavu tih drugih policijskih uprava izdaje se u roku od tri radna dana od dana podnošenja zahtjeva. Građanin koji želi da mu se putovnica izda u roku od tri radna dana od dana podnošenja zahtjeva, putovnicu preuzima u policijskoj upravi u kojoj je podnio zahtjev za njeno izdavanje, odnosno u policijskoj upravi u čijem je sastavu policijska postaja u kojoj je podnio zahtjev za izdavanje putovnice.

Uputa o proceduri za izdavanje e-putovnice putem sustava eGrađani u redovnom postupku (e-Zahtjev za putovnicu, dostupno od 1. siječnja 2018.)

Uz dosadašnji način podnošenja zahtjeva za izdavanje putovnice fizičkim dolaskom u policijsku upravu/policijsku postaju, od 1. siječnja 2018. godine građani koji imaju novu osobnu iskaznicu – eOsobnu iskaznicu s identifikacijskim i potpisnim certifikatom, mogu i bez dolaska u policijsku upravu/policijsku postaju, elektroničkim putem podnijeti zahtjev za izdavanje putovnice kroz sustav e-Građani (tema Pravna država i sigurnost. Naziv elektroničke usluge je e-Zahtjev za izdavanje ePutovnice).

Navedena mogućnost se može koristiti samo za izdavanje putovnice u redovnom postupku (rok izrade 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva).
Zahtjev mogu podnijeti svi punoljetni hrvatski državljani, neovisno imaju li, ili nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj. Pri tome hrvatski državljani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj mogu izabrati način preuzimanja izrađene putovnice, odnosno mogu izabrati hoće li izrađenu putovnicu preuzeti u PU/PP ili na adresi prebivališta ili boravišta.
Hrvatski državljani bez prebivališta u Republici Hrvatskoj prilikom predaje zahtjeva putem sustava eGrađani trebaju odabrati PU/PP kojoj će uputiti eZahtjev za izdavanje putovnice i u koju će se putovnica po izradi dostaviti radi uručenja. Nije omogućena dostava izrađene putovnice u inozemstvo.

- Potrebna dokumentacija uz zahtjev za putovnicu putem sustava e-Građani
Pri podnošenju zahtjeva za izradu putovnice kroz sustav e-Građani (e-Zahtjevi), podnositelj zahtjeva uz zahtjev treba dostaviti skenirane uplatnice, odnosno dokaz o izvršenoj uplati:
-  novčanog iznosa od 320,00 kuna na ime troškova postupka izrade putovnice,
-  upravne pristojbe u iznosu od 35,00 kuna
- naknade u iznosu od 30,00 kuna za dostavu putovnice na adresu prebivališta ili boravišta u slučaju kada je građanin s prebivalištem u Republici Hrvatskoj zatražio dostavu putovnice na adresu prebivališta ili boravišta.


Ukoliko podnositelj zahtjeva prilikom podnošenja zahtjeva odabere preuzimanje izrađene putovnice u PU/PP prema prijavljenom prebivalištu ili boravištu, nije potrebno plaćati naknadu za dostavu putem dostavne službe.
Naknadu za dostavu putem dostavne službe ne plaćaju niti građani bez prebivališta u Republici Hrvatskoj, budući da se dostava putovnice radi uručenja obavlja prema odabranoj PU/PP u kojoj je potom građanin dužan preuzeti izrađenu putovnicu.

Podaci za plaćanje:

  Troškovi izrade Upravna pristojba Troškovi dostave
Primatelj DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE Agencija za komercijalnu djelatnost proizvodno uslužno i trgovačko d.o.o
Iznos (kn) 320,00 35,00 30,00
IBAN ili broj računa HR1210010051863000160 HR1210010051863000160 HR4123400091510869357
Model HR65 HR64 HR67
Poziv na broj primatelja 7005-434-(OIB) 5002-713-23043 (OIB)-100-002
Opis plaćanja IZRADA EPUTOVNICE UPRAVNA PRISTOJBA Upravljanje dostavom i pakiranje pošiljki

 

Uz zahtjev za putovnicu putem sustava e-Građani nije potrebno prilagati fotografiju, budući da će se fotografija kao i otisci prstiju te potpis preuzimati iz baze Ministarstva unutarnjih poslova, kojima se raspolaže iz postupka izdavanja eOsobne iskaznice.
Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje putovnice, podnositelj zahtjeva potpisuje zahtjev kvalificiranim elektroničkim potpisom korištenjem elektroničke osobne iskaznice.

eZahtjev za izdavanje putovnice podnesen preko sustava eGrađani smatra se uredno podnesenim kada policijska uprava ili policijska postaja elektroničkim putem dostavi podnositelju zahtjeva obavijest da je zahtjev prihvaćen, a urednost zahtjeva utvrđuje se u roku od tri radna dana od njegove predaje.

Detaljne upute o podnošenju zahtjeva za izdavanje putovnice putem sustava e-Građani možete pronaći ovdje.

 

 

PODNOSITELJ ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE PUTOVNICE

- Zahtjev za izdavanje putovnice putem sustava eGrađani može predati svaki punoljetni državljanin Republike Hrvatske koji već ima izdanu važeću eOsobnu iskaznicu sa važećim i aktiviranim identifikacijskim i potpisnim certifikatom.

-  Zahtjev za izdavanje putovnice u PU/PP podnosi se osobno.

Za dijete i osobu lišenu poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na ishođenje putovnice, zahtjev podnosi zakonski zastupnik.

Zakonski zastupnik djeteta može biti roditelj, skrbnik ili osoba kojoj je odlukom suda povjereno ostvarivanje roditeljske skrbi nad djetetom u cijelosti ili u tom dijelu.

Ako roditelji djeteta zajednički ostvaruju roditeljsku skrb, zahtjev za izdavanje putovnice podnose osobno oba roditelja.

Iznimno zahtjev za izdavanje putovnice djetetu može podnijeti jedan od roditelja, uz izjavu da će drugi roditelj osobno preuzeti putnu ispravu.

Ako je drugi roditelj spriječen osobno preuzeti putovnicu, putovnicu može preuzeti roditelj koji je podnio zahtjev uz pisanu suglasnost drugog roditelja s potpisom ovjerenim kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela, odnosno u konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu ako se ne nalazi na području Republike Hrvatske.

Roditelj koji je spriječen osobno preuzeti putnu ispravu djeteta može suglasnost za preuzimanje putne isprave od strane roditelja koji je podnio zahtjev dati i elektroničkim putem, preko sustava e-Građani. U sustavu e-Građani dostupna je elektronička usluga suglasnosti i punomoći iz djelokruga MUP-a u sklopu koje je hrvatskim državljanima koji posjeduju elektroničku osobnu iskaznicu sa identifikacijskim certifikatom omogućeno davanje suglasnosti elektroničkim putem.

Zahtjev za izdavanje putovnice za dijete može samostalno podnijeti jedan od roditelja ako je drugi roditelj umro ili je proglašen umrlim, ako je lišen poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na ishođenje putne isprave, ako na temelju sudske odluke samostalno ostvaruje roditeljsku skrb u cijelosti ili u tom dijelu, odnosno ako drugom roditelju miruje ostvarivanje roditeljske skrbi na temelju sudske odluke.

U žurnim slučajevima kada prijeti opasnost za dijete ili je izdavanje putne isprave u osobitom interesu djeteta, zahtjev za izdavanje putne isprave za dijete može podnijeti i izdanu putnu ispravu može preuzeti isti roditelj, uz pisanu suglasnost centra za socijalnu skrb nadležnog prema mjestu prebivališta odnosno boravišta djeteta, a ako dijete nema prebivalište odnosno boravište u Republici Hrvatskoj, centra za socijalnu skrb nadležnog prema sjedištu tijela kojem je podnesen zahtjev za izdavanje putne isprave.

Dijete do navršenih 12 godina ne mora biti osobno nazočno prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje putovnice.

Uputa o proceduri za izdavanje putovnice u PU/PP u redovnom postupku

 • zahtjev za izdavanje putovnice podnosi se osobno (za maloljetne i poslovno nesposobne osobe zahtjev za izdavanje putovnice podnose roditelji, odnosno zakonski zastupnik) te je potrebno priložiti:
 • dokaz o uplati novčanog iznosa od 320 kuna za izdavanje putovnice. Uplata se može izvršiti na uplatnom mjestu  pošte, FINA-e, poslovne banke ili putem internet bankarstva na račun državnog proračuna RH. Uplatu je potrebno izvršiti na IBAN državnog proračuna broj: HR1210010051863000160 uz naznaku za putovnicu po modelu HR65 7005-434-OIB (navesti OIB osobe kojoj će se izraditi putovnica)
 • upravnu pristojbu u iznosu od 35 kuna putem uplatnice ili putem Internet bankarstva. Pod opis plaćanja potrebno je navesti "državne upravne pristojbe", a uplatu izvršiti na IBAN broj državnog proračuna HR1210010051863000160 po modelu HR64 5002-713-23043. Upravnu pristojbu u iznosu od 35 kuna moguće je uplatiti i u državnim biljezima. NAPOMENA: prema Zakonu o upravnim pristojbama (NN br.115/16) upravne pristojbe u iznosu do 100 kuna mogu se platiti u državnim biljezima.
 • osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na temelju koje se može provjeriti identitet i hrvatsko državljanstvo
 • 1 fotografiju - 35 x 45 mm, (naglasak fotografu da je fotografija za biometrijsku putovnicu), ukoliko osoba već nema izdanu eosobnu iskaznicu)
 • staru putnu ispravu, koja  će se poništiti i vratiti (osim ako se putna isprava ne podiže prvi puta)
Za dijete koje ranije nema izdanu putovnicu, niti osobnu iskaznicu, a nije upisano u maticu rođenih na području Republike Hrvatske, treba priložiti inozemni izvadak iz matice rođenih ili rodni list.

Dijete koje je navršilo 12 godina mora biti prisutno prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje putovnice radi potpisivanja zahtjeva odnosno radi davanja otisaka prstiju koji se pohranjuju u čipu biometrijske putovnice.
 
Građani koji podnose zahtjev za izdavanje putovnice osobno u PU/PP u redovnom postupku imaju mogućnost izbora da putovnicu preuzmu u PU/PP u kojoj su podnijeli zahtjev ili da im se ona dostavi na adresu prebivališta. Ukoliko građanin zatraži dostavu izrađene putovnice putem dostavne službe na adresu prebivališta potrebno je uplatiti naknadu dostave putovnice u iznosu od 30,00 kuna, a uplaćuje se Agenciji za komercijalnu djelatnost proizvodno uslužno i trgovačko d.o.o., IBAN: HR4123400091510869357, Model: HR67, poziv na broj primatelja: (OIB)-100-002, opis plaćanja: Upravljanje dostavom i pakiranje pošiljki.

Uputa o proceduri za izdavanje putovnice u PU/PP u žurnom postupku

 • zahtjev za izdavanje putovnice podnosi se osobno (za maloljetne i poslovno nesposobne osobe zahtjev za izdavanje putovnice podnose roditelji, odnosno zakonski zastupnik), te je zahtjevu potrebno priložiti:
 • dokaz o uplati novčanog iznosa od 410 kuna za izdavanje putovnice u žurnom postupku za koju se zahtjev podnosi u Policijskoj upravi zagrebačkoj, odnosno iznosa od 465 kuna za putovnicu u žurnom postupku za koju se zahtjev podnosi u drugim policijskim upravama ili u policijskim postajama koje su u sastavu tih drugih policijskih uprava. Uplata se može izvršiti na uplatnom mjestu pošte, FINA-e, poslovne banke ili putem internet bankarstva na račun državnog proračuna RH. Uplatu je potrebno izvršiti na IBAN državnog proračuna broj: HR1210010051863000160 uz naznaku za putovnicu po modelu HR65 7005-434-OIB (navesti OIB osobe kojoj će se izraditi putovnica)
 • upravnu pristojbu u iznosu od 140 kuna putem uplatnice ili putem Internet bankarstva.  Pod opis plaćanja potrebno je navesti "državne upravne pristojbe", a uplatu izvršiti na IBAN broj državnog proračuna HR1210010051863000160 po modelu HR64 5002-713-23043.
 • osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na temelju koje se može provjeriti identitet i hrvatsko državljanstvo
 • 1 fotografiju - 35 x 45 mm, (naglasak fotografu da je fotografija za biometrijsku putovnicu), ukoliko osoba već nema izdanu eosobnu iskaznicu
 • staru putnu ispravu, koja  će se poništiti i vratiti (osim ako se putna isprava ne podiže prvi puta)
 

Za dijete koje ranije nema izdanu putovnicu, niti osobnu iskaznicu, a nije upisano u maticu rođenih na području Republike Hrvatske treba priložiti inozemni izvadak iz matice rođenih ili rodni list.

Dijete koje je navršilo 12 godina mora biti prisutno prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje putovnice radi potpisivanja zahtjeva odnosno radi davanja otisaka prstiju koji se pohranjuju u čipu biometrijske putovnice.

GRAĐANIN SE NE SMIJE SLUŽITI IZDANOM PUTOVNICOM AKO:

 • su se promijenili osobni podaci građanina
 • je putovnica oštećena ili dotrajala tako da više ne služi svrsi
 • fotografija na putovnici ne odgovara izgledu građanina
 • putovnica iz bilo kojeg razloga ne služi svrsi.

Promjena osobnog podatka podrazumijeva promjenu imena ili prezimena, spola, eventualne korekcije datuma i mjesta rođenja.

Nestanak putovnice

Građanin je dužan bez odgode prijaviti nestanak putne isprave ili njezino pronalaženje. Nestanak ili pronalaženje putne isprave prijavljuju se policijskoj upravi/postaji, ako je putna isprava nestala ili pronađena u Republici Hrvatskoj, odnosno najbližoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu, ako je putna isprava nestala ili je pronađena u inozemstvu.

Građanin kod prijave nestanka putovnice daje pisanu izjavu o okolnostima pod kojima je izgubio putovnicu ili mu je ona ukradena, a službena osoba na temelju te izjave u evidenciji putnih isprava  putovnici ažurira status nevažeće isprave te za njom raspisuje objavu.

IZDAVANJE DRUGE PUTNE ISPRAVE  ISTE VRSTE

Građanima se iznimno omogućuje ishođenje druge putne isprave iste vrste ako im je ona potrebna radi obavljanja gospodarskih, kulturnih ili sportskih djelatnosti u inozemstvu ili iz drugih opravdanih razloga.

- Građanin se za izdavanje druge putovnice obraća policijskoj upravi ili policijskoj postaji pisanim zahtjevom u kojem mora detaljno obrazložiti razloge zbog kojih podnosi zahtjev za izdavanje druge putovnice te mora priložiti dokaze koji ukazuju na opravdanost zahtjeva kao što je potvrda da se ranije izdana putovnica nalazi kod nadležnog tijela druge države radi pribavljanja vize za ulazak u tu državu, potvrda poslodavca o razlozima potrebe posjedovanja dviju putovnica vezano uz obavljanje konkretnih poslova, dokaz o postojanju u ranije izdanoj putovnici žigova i bilješki nadležnih tijela pojedinih država čime je onemogućen ulazak na državno područje nekih drugih država (primjerice Izrael i arapske zemlje), kao i druge dokaze ovisno o okolnostima konkretnog slučaja.


- Građanin može zahtjev za izdavanje druge putovnice podnijeti i preko sustava eGrađani. Pri tome je podnositelj zahtjeva dužan obrazložiti razloge zbog kojih podnosi zahtjev za izdavanje druge putovnice i  priložiti skenirane dokaze koji ukazuju na opravdanost zahtjeva kao što je potvrda da se ranije izdana putovnica nalazi kod nadležnog tijela druge države radi pribavljanja vize za ulazak u tu državu, potvrda inozemnog poslodavca o razlozima potrebe posjedovanja dviju putovnica vezano uz obavljanje konkretnih poslova, kao i druge dokaze ovisno o okolnostima konkretnog slučaja.

KAKO POSTUPATI S PUTOVNICOM?

 • pazite na svoju putovnicu u svakom trenutku tijekom putovanja zbog mogućnosti krađe
 • nestanak ili pronalazak putovnice odmah prijavite policijskoj upravi/policijskoj postaji u Republici Hrvatskoj ili diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu
 • svoju putovnicu ne smijete dati nikome drugom da se njome posluži
 • ne ostavljajte putovnicu na toplom i vrućem mjestu
 • ne polijevajte putovnicu tekućinom
 • štitite putovnicu od mehaničkih oštećenja i udaraca
 • ne nosite putovnicu u džepu hlača
 • putovnicu čuvajte na suhom i sigurnom mjestu.